Bài viết mới

Định mức dự toán xây dựng công trình

(Xây dựng) – Trong định mức dự toán xây dựng công trình, đối với phần sửa chữa, trường hợp có định mức của công tác nào chưa phù hợp thì...