Sau Thanh tra, nhiều vi phạm của các cá nhân tại Viện Quy hoạch xây dựng miền Nam được chỉ rõ

Admin

Admin

12/02/2017

(Xây dựng) – Do việc khiếu nại, tố cáo phức tạp kéo dài tại Viện Quy hoạch xây dựng miền Nam thuộc Bộ Xây dựng, theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ ngày 17/10/2016 Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng – Tiến sĩ Phạm Gia Yên đã ký Quyết định Thanh tra công tác quản lý tài chính, công tác tổ chức cán bộ và việc thực hiện nội dung kết luận thanh tra số 285/KL-TTr của Viện Quy hoạch xây dựng miền Nam.Nhiều tồn tại trong công tác quản lý, hoạt động của Viện Quy hoạch xây dựng miền Nam đã được Đoàn thanh tra chỉ ra

Sai phạm của cá nhân đã được chỉ rõ

Theo đó, ngày 30/12/2016 Thanh tra Bộ Xây dựng đã ký Kết luận thanh tra số 531/KL-TTr về việc thanh tra công tác quản lý tài chính, công tác tổ chức cán bộ và việc thực hiện nội dung Kết luận thanh tra số 285/KL-TTr của Viện Quy hoạch xây dựng miền Nam.

Sau đây là toàn văn Kết luận thanh tra: Đồng ý với báo cáo kết quả thanh tra của Đoàn thanh tra theo Quyết định số 403/QĐ-TTr ngày 17/10/2016 của Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng về việc thanh tra công tác quản lý tài chính, công tác tổ chức cán bộ và việc thực hiện nội dung Kết luận thanh tra số 285/KL-TTr ngày 02/12/2013 của Viện Quy hoạch xây dựng miền Nam.

Trong đó, tình hình tài chính của Viện Quy hoạch xây dựng miền Nam hiện gặp nhiều khó khăn do mất cân đối về tài chính còn lớn. Nợ khó đòi, nợ phải thu, nợ tạm ứng không có khả năng thu hồi lớn ảnh hưởng nhiều tới hoạt động của đơn vị. Nhiều chứng từ về tài chính không đảm bảo tính pháp lý từ những năm trước chưa được kiểm tra, rà soát và hoàn thiện. Đó là hậu quả từ thời còn là Phân Viện quy hoạch xây dựng miền Nam trực thuộc VIUP.

Đối với ông Ngô Quang Hùng, Phó Viện trưởng, nguyên Giám đốc Phân Viện quy hoạch xây dựng miền Nam phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các vấn đề sau: Không thực hiện kiểm tra, rà soát, hoàn thiện hồ sơ số tiền mà chứng từ không đủ điều kiện thanh toán là 2.973.209.000 đồng; Chi vượt chi phí giao dịch số tiền 4.326.996.380 đồng; Mất cân đối tài chính trong thời kỳ Giám đốc Phân viện số tiền là 7.422.298.100 đồng.

Các khoản công nợ phải thu khác không có khả năng thu hồi, số tiền là 139.639.252 đồng; Các khoản công nợ tạm ứng không có khả năng thu hồi, số tiền 2.848.588.936 đồng; Chi phí chi vượt của Hợp đồng số 28/PVMN.2012 ngày 16/7/2012 là 40.524.412 đồng; Để tồn tại 02 phiếu giao việc trong cùng Hợp đồng.

Không đến cơ quan làm việc, không tham gia điều hành công việc tại Viện; Không chấp hành việc báo cáo thường xuyên cũng như việc bàn giao hồ sơ về tiến độ thực hiện 02 đồ án Quy hoạch Vùng trong khi đã giải ngân số tiền hơn 32 tỷ đồng; 03 lần Thanh tra Bộ Xây dựng mời đến làm việc (ngày 09/11/2011, ngày 06/12/2016 và ngày 19/12/2016) nhưng không đến làm việc mà không có lý do.

Tại Trung tâm Quy hoạch xây dựng Vùng, bà Trần Thị Ngọc Sương không hợp tác để thực hiện công tác bàn giao sổ sách kế toán, công tác kế hoạch với Ban lãnh đạo mới của Trung tâm; không thanh toán các khoản công nợ tạm ứng và các khoản vay cho Viện với tổng số tiền 2.705.974.618 đồng; không thanh toán tiền lương cho cán bộ Trung tâm số tiền 1.690.274.189 đồng; không thanh toán tiền thuê nhà của Trung tâm cho Viện, số tiền 175.053.500 đồng. Bà Trần Thị Ngọc Sương phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về số tiền nợ lương cán bộ công nhân viên Trung tâm và các khoản công nợ của Viện.

Tại Trung tâm khảo sát xây dựng, ông Trương Trọng Nhàn đã nghỉ hưu, tuy nhiên không hoàn trả các khoản công nợ tạm ứng, các khoản vay cho Viện, số tiền 1.884.497.598 đồng. Ông Trương Trọng Nhàn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về số tiền nợ nêu trên và các hồ sơ, tài liệu chưa bàn giao cho lãnh đạo Trung Tâm. Tại phòng nghiên cứu Khoa học – Quản lý kỹ thuật, ông Nguyễn Việt Thắng bàn giao hồ sơ tài liệu cho Viện, tuy nhiên nhiều file không đạt yêu cầu; chưa hoàn tạm ứng cho Viện với số tiền 197.467.619 đồng.

Trước đó, Đoàn thanh tra của Thanh tra Bộ đã có báo cáo kết quả thanh tra của Đoàn thanh tra theo Quyết định số 403/QĐ-TTr ngày 17/10/2016 của Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng về việc thanh tra công tác quản lý tài chính, công tác tổ chức cán bộ và việc thực hiện nội dung kết luận thanh tra số 285/KL-TTr ngày 02/12/2013 của Viện Quy hoạch xây dựng miền Nam.

Kiến nghị xử lý…vi phạm!

Trên cơ sở kết quả thanh tra của Đoàn, Thanh tra Bộ kiến nghị lãnh đạo Bộ Xây dựng xử lý như sau: Giao Vụ Tổ chức – Cán bộ căn cứ và Luật cán bộ, công chức, Luật Phòng chống tham nhũng tổ chức kiểm điểm về những khuyết điểm vi phạm (đã nêu tại phần I, mục 2) và đề xuất hình thức kỷ luật đối với ông Ngô Quang Hùng, Phó Viện trưởng, nguyên Giám đốc Phân Viện quy hoạch xây dựng miền Nam. Báo cáo Bộ trưởng để xử lý theo quy định, đồng thời chỉ đạo Viện Quy hoạch xây dựng miền Nam củng cố, chấn chỉnh về công tác tổ chức đối với các cán bộ chủ chốt của Viện đặc biệt tại Trung tâm khảo sát xây dựng và phòng Nguyên cứu khoa học – Quản lý kỹ thuật đảm bảo hoạt động đúng pháp luật, có hiệu quả đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của Viện.

Đối với Viện Quy hoạch xây dựng miền Nam, ông Nguyễn Thanh Hải, Viện trưởng có trách nhiệm chấn chỉnh việc theo dõi, kiểm tra và chỉ đạo về công tác tổ chức cán bộ, công tác quản lý tài chính của Viện, đảm bảo thực hiện công khai minh bạch trong các hoạt động của Viện, đảm bảo đúng các quy định của pháp luật.

Sắp xếp, tổ chức lại về công tác tổ chức, công tác quản lý tài chính của các Trung tâm đảm bảo hoạt động hiệu quả tốt hơn; Chịu trách nhiệm trước pháp luật về hồ sơ, tài liệu, các khoản kinh phí cũng như tiến độ thực hiện của 02 đồ án quy hoạch Vùng;

Phòng Tài chính – Kế toán có trách nhiệm: Phối hợp với các bộ phận có liên quan hoàn thiện các hồ sơ, tài liệu đảm bảo tính hợp lý, hợp lệ, hợp pháp theo quy định của Luật Kế toán; Xử lý khoản công nợ phải trả không xác định được đối tượng số tiền 1.926.674.715 đồng.

Đối với các khoản công nợ khó đòi, yêu cầu thực hiện theo Thông tư 228/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thát các khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, công trình xây lắp tại doanh nghiệp; Thanh toán tiền thuế GTGT đầu vào cho các Trung tâm; Thu hồi tiền thuê nhà của Trung tâm 1 (nay là Trung tâm Quy hoạch xây dựng Vùng) số tiền 175.053.500 đồng.

Đối với ông Ngô Quang Hùng, trong vòng 60 ngày kể từ ngày công bố Kết luận thanh tra, nếu ông Ngô Quang Hùng không có biện pháp khắc phục, không hợp tác với Viện để giải quyết dứt điểm các vấn đề nêu trên, yêu cầu Viện Quy hoạch xây dựng miền Nam báo cáo Bộ Xây dựng, chuyển hồ sơ đến cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xử lý theo quy định pháp luật.

Đối với bà Trần Thị Ngọc Sương, trong vòng 60 ngày kể từ ngày công bố Kết luận thanh tra, bà Trần Thị Ngọc Sương phải thanh toán tiền lương cho cán bộ Trung tâm đồng thời hoàn tất việc xác nhận khối lượng công việc các đồ án đã thực hiện và bàn giao toàn bộ sổ sách kế toán, công nợ với Ban lãnh đạo mới của Trung tâm Quy hoạch xây dựng miền Nam báo cáo Bộ Xây dựng, chuyển hồ sơ đến cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xử lý theo quy định pháp luật.

Về việc xử lý về kinh tế: Yêu cầu Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng miền Nam thu hồi số tiền chi vượt quy chế khoán từ chủ nhiệm đồ án là ông Ngô Quang Hùng của Hợp đồng đã nêu cụ thể trong Báo cáo kết quả thanh tra là 40.524.412 đồng, nhập quỹ của Viện đồng thời phải xử lý dứt điểm khoản công nợ phải trả không xác định đối tượng số tiền 1.926.674.715 đồng.

Ông Ngô Quang Hùng, Phó Viện trưởng, nguyên Giám đốc Phân Viện quy hoạch xây dựng miền Nam có trách nhiệm: Kiểm tra, rà soát, hoàn thiện hồ sơ số tiền mà chứng từ không đủ điều kiện thanh toán là 2.973.209.000 đồng; Giải trình khoản chi vượt chi phí giao dịch, số tiền 4.326.996.380 đồng; Giải trình và có các biện pháp để thu hồi các khoản công nợ tạm ứng (không có khả năng thu hồi) số tiền 2.848.588.936; Thu hồi từ bà Trần Thị Ngọc Sương số tiền 2.881.028.118 đồng là tiền nợ tạm ứng, tiền vay, tiền thuê nhà của Trung tâm phải trả cho Viện.

Yêu cầu bà Sương phải hoàn trả tiền lương nợ cán bộ công nhân viên Trung tâm số tiền 1.690.274.189 đồng; Thu Hồi từ ông Trương Trọng Nhàn số tiền 1.884.497.589 đồng là các khoản công nợ tạm ứng, các khoản vay với Viện.

Thành Nam

Bài viết khác

Lịch thi đấu bóng đá Ngoại Hạng Anh 2017/2018 mới nhất Livescore – Kết quả bóng đá trực tuyến Lịch thi đấu MU, Man City, Arsenal, Chelsea, Tottenham, Liverpool Giáng sinh 2017 LỊCH THI ĐẤU BÓNG ĐÁ HÔM NAY MỚI NHẤT Neymar sút bay cả bóng lẫn giày xuống biển, bị đàn em “cười thối mũi”